Privacy

Werkkeuzewijzer verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In deze informatie over privacy wordt je geïnformeerd over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jouw van belang kan zijn. In de cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt.

Deze informatie over privacy is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via deze website) van Werkkeuzewijzer. Dit document geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Werkkeuzewijzer gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Werkkeuzewijzer vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens die zij verkrijgt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Werkkeuzewijzer wil open zijn over de wijze waarop gegevens worden verwerkt.

De persoonlijke gegevens die van je worden verzamelt, worden door de Werkkeuzewijzer gebruik om jou te adviseren en om wetenschappelijk onderzoek mee te verrichten. Dit kan zowel onderzoek zijn in het algemeen belang als een specifiek belang en maatschappelijk of commercieel onderzoek.

Je maakt zelf een inlognaam en een wachtwoord aan waarmee je deelneemt aan de Werkkeuzewijzer. Daarmee krijg je toegang tot jouw persoonlijke gegevens. Alle gegevens komen terecht in een database. De onderzoekers hebben géén toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij zien uitsluitend nummers, zodat je anoniem blijft. Wij garanderen je bovendien dat de onderzoeksanalyses en de rapportages geheel anoniem plaatsvinden.

In opdracht van de Werkkeuzewijzer kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Werkkeuzewijzer maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijk en zorgvuldige omgang jouw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’. Geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen ten behoeve van onderzoek verstrekt worden aan derden, zoals maar niet uitsluitend universiteiten en hogescholen. Werkkeuzewijzer verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Werkkeuzewijzer passende beveiligingstechnologie toe. Daarnaast neemt Werkkeuzewijzer organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Privacy statement – versie
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2019